Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POTRZEBA REALIZACJI I CEL PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na jeden z ważniejszych problemów z jakimi spotykają się dzieci niepełnosprawne w wieku przedszkolnym (4-6 lat), wczesnoszkolnym (7-10 lat) i szkolnym (11-16 lat),a mianowicie brak wsparcia edukacyjnego.

Dzieci nie tylko z głębokim ale także lekkim stopniem upośledzenia bardzo często nie potrafią zapamiętać literek, znaków i interpretacji operacji matematycznych. Mają problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, utrzymywaniem uwagi i skupienia. Często też na zajęciach szkolnych brakuje czasu, aby podejść do ucznia indywidualnie. Dzieci niepełnosprawne w podobnym wieku, wykazują większe zróżnicowanie umiejętności, zdolności psychofizycznych, a także możliwości abstrakcyjnego myślenia niż dzieci zdrowe. Dlatego też chcemy z naszym projektem wyjść naprzeciw rodzicom i ich dzieciom, którzy nie mają pieniędzy na dodatkowe, prywatne zajęcia wyrównawcze, a we własnym zakresie nie są w stanie im pomóc, ponieważ aby efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi trzeba nie tylko je rozumieć, ale także należy posiadać fachową wiedzę o metodach i sposobach pracy. Poprzez zajęcia w ramach projektu, dzieci niepełnosprawne z terenów wiejskich powiatu wadowickiego będę miały okazję na udział w zajęciach edukacyjnych, które pozwolą im nadrobić braki, a także lepiej zrozumieć i utrwalić wiedzę oraz umiejętności przekazywane w szkole.

Projekt ukierunkowany jest na beneficjentów ostatecznych (BO), czyli osoby niepełnosprawne w wieku od 4 do 16 roku życia, jednakże w pewny sposób wpłynie również na inne grupy społeczne. Cały przebieg projektu, w trakcie którego osoby bezpośrednio w niego zaangażowane będą spotykały się z rodzicami BO, jak również ich rodzeństwem, które często przyprowadza bądź odbiera BO z zajęć, pomoże uświadomić im jak ważna jest praca z dzieckiem niepełnosprawnym i jakie efekty może przynieść odpowiednia metoda zajęć. Program pozwoli także nabrać doświadczenia i podnieść poziom akceptacji osób niepełnosprawnych przez wolontariuszy biorących udział w projekcie. Dodatkowo, spotkanie podsumowujące w którym udział wezmą nie tylko BO ale także ich rodzice, rodzeństwo oraz wolontariusze pozwoli podnieść poziom integracji i wymienić opinie wnioski i doświadczenia a także być może podczas realizacji tego projektu pojawią się pomysły i plany na lepszą aktywizację w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

Głównym celem jest podniesienie zdolności intelektualnych i wyrównanie braków edukacyjnych u grupy dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 16 lat objętych projektem.

Cele szczegółowe: nauka współpracy w grupie uczestników projektu, podniesienie sprawności intelektualnej beneficjentów ostatecznych projektu, rozwój zmysłów poprzez uczestnictwo w zajęciach w sali Doświadczenia Świata, podniesienie wiedzy na temat nowatorskich metod pracy z osobami niepełnosprawnymi  u rodziców i opiekunów BO, Podniesienie poziomu samoakceptacji i poczucia własnej wartości u BO.

REKRUTACJA I BENEFICJENCI OSTATECZNI

Projekt adresowany jest do grupy 24 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu wadowickiego, w tym: 12 chłopców i 12 dziewczynek w wieku od 4 do16 lat z różnymi schorzeniami i najbardziej potrzebujących wsparcia edukacyjnego.

Kryteria rekrutacyjne:

  • Miejsce zamieszkania – teren gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej w powiecie wadowickim;
  • Wiek od 4 do 16 lat;
  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Motywacja, potrzeby , problemy dzieci i poziom intelektualny dziecka – na podstawie kwestionariusza sporządzonego przez pedagoga.
  • Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych – formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia i deklaracji – dokumenty dostępne w biurze projektu.

Sposób rekrutacji BO będzie przebiegła w kilku etapach:

Etap 1: 01.03.2012 – 24.03.2012r. – wypełnienie i złożenie przez rodziców, zainteresowanych uczestnictwem ich podopiecznych w projekcie, formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w Wadowicach na ul. Legionów 20 – w siedzibie zaprzyjaźnionej Wielobranżowej Spółdzielnie Socjalnej „EDU-projekt”. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny zarówno w siedzibie Fundacji „Zapałka” (Wyźrał 58A, 34-103 Witanowice), jak również w miejscu prowadzenia działalności Fundacji i siedzibie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „EDU-projekt” (ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice) oraz na stronie internetowej Fundacji „Zapałka”  www.fundacjazapalka.pl.

Etap 2: 25.03.2012 – 27.03.2012r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej, powołanej przez koordynatora projektu, składającej się z 2 pedagogów, koordynatora projektu oraz 1 przedstawiciela Fundacji „Zapałka”. Komisja na podstawie ustalonych kryteriów wybierze grupę BO, którzy wezmą udział w projekcie. Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych  przez potencjalnych zainteresowanych zostanie sporządzona lista rankingowa 24 beneficjentów ostatecznych (12 chłopców i 12 dziewczynek) oraz wybrane dzieci zostaną zakwalifikowane do poszczególnych grup BO. Z osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

Etap 3: 27.03.2012 – 31.03.2012r. – powiadomienie przez koordynatora drogą telefoniczną, wszystkich osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Podpisanie deklaracji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych BO.

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans, oparta będzie wyłącznie o obiektywne kryteria związane z potrzebami rozwojowymi i intelektualnymi dzieci. Każdy BO skorzysta z dwóch form wsparcia: zajęć indywidualnych z pedagogiem oraz do wyboru jedne z dwóch form zajęć grupowych. Każde zajęcia grupowe będą przeznaczone dla 12 osób, czyli dwóch grup po 6 osób.

FORMY WSPARCIA

Zajęcia  w ramach projektu trwają 10 miesięcy od 01.04.2012 do 31.01.2013 r.

W ramach zadania dla beneficjentów ostatecznych oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia grupowe z Metody Dobrego Startu (MDS) – Nauka i ćwiczenie czytania i pisania, usprawnienie motoryki dużej i małej. MDS może z jednej strony uzupełniać stosowane już w nauce czytania metody, z drugiej zaś być dowolnie modyfikowana i stosowana w wybranym momencie nauki czytania. Powiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje i uspokaja system nerwowy dziecka. Wsparcie przeznaczone jest dla 12 osób – 2gr. po 6 os. Każda gr. będzie miała 4h w miesiącu. Zajęcia będą trwać przez 10 miesięcy. Zajęcia będą służyły podnoszeniu znajomości literek, nauce czytania i pisania.
  • Zajęcia grupowe w Sali Doświadczenia Świata – Ten rodzaj terapii ma na celu doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, wyposażonym w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Wsparcie przeznaczone jest dla 12 osób – 2gr. po 6 os. Każda gr. będzie miała 4h w miesiącu. Zajęcia będą trwać przez 10 miesięcy. Zajęcia będą służyły podnoszeniu znajomości literek, nauce czytania i pisania.
  • Indywidualne zajęcia wyrównawcze z pedagogiem – Podczas tej formy zajęć BO podniosą swoje zdolności intelektualne i nadrobią zaległości edukacyjne. Niezbędny będzie zakup pomocy dydaktycznych: książki, gry edukacyjne. Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla wszystkich BO, czyli dla 24 dzieci,  każde dziecko ma do wykorzystania miesięcznie po 2 godziny terapii.
  • Podsumowanie realizacji projektu i upowszechnianie dobrych praktyk – W ramach podsumowania w lutym 2013 zorganizowane zostanie spotkanie, na którym dzieci otrzymają dyplomy za udział w projekcie oraz drobne upominki. W spotkaniu wezmą udział także rodziny i przyjaciele BO.