Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2017.

 

PEFRON
 
 

 Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2017.

                                    

zapalka-logo

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” jest realizowany w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2017.Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną.  W związku z tym, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 3 okresy, łącznie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2017 roku
01.01.2014 – 31.03.2015
01.04.2015 – 31.03.2016
01.04.2016 – 31.03.2017

Termin organizacji zajęć:
01.02.2014–31.03.2015r.
01.04.2015–31.03.2016r.
01.04.2016 – 31.03.2017
GŁÓWNY CEL:

wyrównywanie braków rozwojowych i podniesienie zdolności intelektualnych u osób niepełnosprawnych objętych projektem. Projekt umożliwi objęcie beneficjentów kompleksowym programem, w wyniku którego, dzięki pomocy pedagogicznej, logopedycznej oraz rehabilitacji wzrosną ich szanse do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, a w przyszłości zawodowym.

Projekt umożliwi objęcie kompleksowym programem rehabilitacyjnym BO, w wyniku którego, dzięki pomocy pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej (w sali jak również na basenie), psychologicznej wzrosną ich szanse do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, a w przyszłości BO będą mieli większe szanse na podjęcie pracy zawodowej. W projekcie weźmie udział 26 BO, będących osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego. W ramach projektu, BO zostaną objęci formami wsparcia:
pedagogiczne zajęcia indywidualne – 26 BO. 1h/tydzień.
zajęcia indywidualne z logopedą – 13 BO 1h/tydzień
zajęcia indywidualne z psychologiem – 13 BO 1h/tydzień
zajęcia indywidualne z fizjoterapii – 13 BO 1h/tydzień
zajęcia indywidualne na basenie – 13 BO 1h/tydzień
zajęcia grupowe z pedagogiem (arteterapia) – powstaną 2 grupy 6-osobowe i 2 grupy 7 osobowe. Zajęcia będą w wymiarze 2h co dwa tygodnie.

Projekt adresowany jest do grupy 26 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od pierwszych miesięcy życia do 18 lat z różnymi schorzeniami i najbardziej potrzebujących wsparcia terapeutycznego.
Pierwszeństwo będą miały dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym, najbardziej zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Grupa docelowa zostanie wybrana spośród osób spełniających uzgodnione kryteria.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zamieszkiwanie jednego z trzech powiatów objętych projektem (wadowicki, oświęcimski lub suski). Każdy BO skorzysta z 4 form wsparcia. Wyboru BO do poszczególnych form wsparcia dokona komisja rekrutacyjna, składająca się z koordynatora projektu, dwóch pedagogów, logopedy, psychologa i 2 rehabilitantów (czyli z wszystkich specjalistów prowadzących zajęcia w ramach projektu). Wybór beneficjentów ostatecznych oraz ich przydział do poszczególnej terapii nastąpi w czasie spotkania komisji rekrutacyjnego, które zostanie zorganizowane w I 2014 r.

GŁÓWNE KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Miejsce zamieszkania –powiat wadowicki, suski bądź oświęcimski;
Wiek: od pierwszych miesięcy życia do 18 lat;
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka (odpowiedzi będą punktowane: 1, 5 lub 10 punktów, gdzie 10 to idealnie pasujące do projektu, a 1 nie posiadające braków. Im mniejsze zdolności i rozwój psychiczny i fizyczny, tym więcej punktów. Odpowiednie miejsce zamieszkania, wiek oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności to warunki konieczne do uczestnictwa w projekcie.

REKRUTACJA – ETAPY:

Etap 1 – 01.01.2014 – 07.01.2014. – druk i kolportaż ulotek, zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej fundacji, rozesłanie drogą mailową informacji o projekcie do różnych ośrodków i instytucji.

Etap 2 – 08.01.2014 – 23.01.2014r. – wypełnienie i złożenie przez rodziców, zainteresowanych uczestnictwem ich podopiecznych w projekcie, dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza specjalistycznego w biurze projektu w Wadowicach, na ul. Legionów 20. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Fundacji „Zapałka”.

Etap 3 – 24.01.2014 – 27.01.2014r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej (12h) powołanej przez koordynatora projektu, składającej się ze specjalistów zaangażowanych w realizację projektu (2 pedagogów, logopedy, fizjoterapeuty, rehabilitanta prowadzącego zajęcia na basenie, psychologa) oraz koordynatora projektu.
Komisja na podstawie ustalonych kryteriów wybierze grupę beneficjentów projektu, którzy wezmą udział w projekcie. Zostanie sporządzona lista 26 osób zakwalifikowanych do projektu. Osoby biorące udział w komisji będą miały podpisane porozumienie wolontariackie na udział rekrutacji(wkład niefinansowy osobowy). Po zakończonej procedurze naboru, Zespół terapeutów współpracujących z Fundacją zaangażowanych przy realizacji niniejszego projektu opracuje dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania który brał będzie pod uwagę wiek dziecka, rodzaj upośledzenia oraz możliwości rozwojowe. Będzie on podstawą do podziału zakwalifikowanych osób niepełnosprawnych na konkretne formy wsparcia (działania) przewidziane w ramach projektu.

Etap 4 – 28.01.2014 – 31.01.2014r. – powiadomienie przez koordynatora drogą telefoniczną, wszystkich osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Podpisanie deklaracji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych BO, sporządzenie protokołu z zebrania rekrutacyjnego.

WYKAZ ZAJĘĆ ORGANIZOWNAYCH W RAMACH PROJEKTU
Zajęcia dla BO: trwają 14 miesięcy – 01.02.2014 do 31.03.2015 (1szy okres )

 

  ZAJĘCIA  

LICZBA BO

 

ILOŚĆ ZAJĘĆ

  Indywidualne zajęcia pedagogiczne z pedagogiem – ped. 1

13 osób

 

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez jednego pedagoga (13os.*4h*14m-cy=728h),
Indywidualne zajęcia pedagogiczne z pedagogiem – ped. 2

13 osób

 

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez drugiego pedagoga (13os.*4h*14m-cy=728h),
Indywidualne zajęcia z logopedą

13 osób

 

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez LOGOPEDĘ (13os.*4h*14m-cy=728h),
Indywidualne zajęcia z psychologiem

13 osób

 

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez psychologa (13os.*4h*14m-cy=728h),
 Fizjoterapia – zajęcia indywidualne z rehabilitantem

13 osób – (jedna grupa z 26)

 

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez fizjoterapeutę (13os.*4h*14m-cy=728h),
Indywidualne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na basenie

13 osób – (druga grupa z 26)

Każdy ma po 4h zajęć miesięcznie; 52h/przez pierwszy okres realizacji;Przez pierwszy okres realizacji projektu zostanie przepracowanych 728 h przez specjalistę na basenie (13os.*4h*14m-cy=728h),
Zajęcia grupowe prowadzone metodą ARTETERAPII – ped. 1

13 osób (podzielonych na 2 grupy:
7 osobowa;
6 osobowa

 

(6-cio i 7-mio osobowa) , te grupy mają zajęcia w wymiarze 2h co dwa tygodnie, czyli 4h miesięcznie. (2gr.*4h*14m-cy=112h), co daje 112h zajęć grupowych w trakcie pierwszego okresu realizacji projektu (styczeń 2014-marzec 2015)Każda grupa w pierwszym okresie realizacji projektu skorzysta z 56h

 Zajęcia grupowe prowadzone metodą ARTETERAPII – ped. 2

13 osób (podzielonych na 2 grupy:
7 osobowa;
6 osobowa;

 

(6-cio i 7-mio osobowa) , te grupy mają zajęcia w wymiarze 2h co dwa tygodnie, czyli 4h miesięcznie. (2gr.*4h*14m-cy=112h), co daje 112h zajęć grupowych w trakcie pierwszego okresu realizacji projektu (styczeń 2014-marzec 2015)
Każda grupa w pierwszym okresie realizacji projektu skorzysta z 56h

 

Wszystkie organizowane zajęcia dla uczestników
projektu są BEZPŁATNE!!!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt
z koordynatorem projektu: BARBARA SŁABOŃ, tel. 518555686
Biuro projektu: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 20,
mail: fundacja.zapalka@gmail.com   www.fundacjazapalka.pl
Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Wadowicach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy;
Kwestionariusz Specjalistyczny;
Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.
Regulamin Rekrutacji.