ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”                                                          Wadowice, 03.01.2014

Siedziba: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
Biuro: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
NIP 551-258-79-79 REGON 121283990
tel. 518555686 , 530 923 330

fundacja.zapalka@gmail.com

www.fundacjazapalka.pl

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  01/2017/SBiLZ-PFRON

 (dotyczy usługi edukacji specjalnej 80340000-9)

 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

na:

Prowadzenie zajęć indywidualnych pedagogicznych dla 28 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach projektu „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

– CPV  80340000-9

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa: Fundacja Na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”                                                         

Siedziba: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
Biuro: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
NIP 551-258-79-79 REGON 121283990
tel. 518555686 , 530 923 330

fundacja.zapalka@gmail.com

www.fundacjazapalka.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Prowadzenie zajęć indywidualnych pedagogicznych dla  28 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach projektu „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w pierwszych okresie realizacji zadania, w terminie od 01.05.2017 do 31.03.2018.

 

 

 1. 2.     Szczegółowy opis  zamówienia – usługi:
 • Nazwa i kod usługi  zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (Rozporządzenie (WE) nr  2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)– Usługa edukacji specjalnej 80340000-9
 • Forma zajęćZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 •  Liczba beneficjentów  – 28 osoby
 • Liczba osób prowadzących zajęcia – 2 osoby, czyli jeden specjalista prowadzi zajęcia dla 14 osób, i drugi specjalista prowadzi zajęcia dla drugiej grupy 14 osób;
 • Termin przeprowadzenia zajęć11  miesięcy od 01.05.2017 do 31.03.2018;
 •   Liczba przeprowadzonych godzin: 1232 godzin zajęć , tj. po 616  godzin dla każdego specjalisty z osobna, tj. miesięcznie po 56h zajęć (godzin zegarowych 60minut) dla każdego specjalisty z osobna. Dla każdego podopiecznego przeznaczone jest 4h miesięcznie.
 • Miejsce organizacji zajęć: Sala pedagogiczna mieszcząca się w budynku w Wadowicach,  os. XX-lecia 1 (miejsce prowadzenia działalności Fundacji).
 • Zajęcia prowadzone są w ramach projektu:„SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w pierwszych okresie realizacji zadania, w terminie od 01.05.2017 do 31.03.2018.

 

 

 1. 3.     Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. 4.     Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. 5.     W ramach zamówienia zostaną wybrane dwie najkorzystniejsze oferty.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 11  miesięcy od 01.05.2017 do 31.03.2018;

 

IV. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY SPEŁNIAJĄCY
NASTĘPUJĄCE  WARUNKI:

 • posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym minimum na poziomie
  legitymowania się stopniem  magistra

  • posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć odpowiadającym specyfice przedmiotu zamówienia
  • posiada umiejętność pracy z dziećmi,
  • posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni prawa publicznych oraz nie był
   karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

V. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW W PRZEDMIOTOWYM ZAPYTANIU OFERTOWYM:

 • Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Należy podać cenę brutto za 1 godzinę wykonanie  przedmiotu zamówienia.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie  przez okres ważności umowy.

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

        CENA

 • Punktacja 100 pkt
 • Cena najniższej oferty – 100 pkt x waga
 • Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
 • Waga – 100 %
 • RAZEM 100

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna  zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych w punkcie IV
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie IV – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  wymienionych w punkcie  V- załącznik nr 3

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich  w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. 1.     Oferta powinna być dostarczona osobiście do Biura Projektu zamawiającego na adres: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1 (biuro projektu) do dnia 27.04.2017. do godz. 12:00  wraz z załączoną kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie/ doświadczenie. Dokumenty proszę zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – zasada konkurencyjności.
 2. 2.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia  28.04.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 18:00 w biurze projektu (34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1) oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjazapalka.pl
 3. 3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. 4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. 5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. 6.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fundacjazapalka.pl w siedzibie i biurze projektu na os. XX-lecia 1 w Wadowicach w dniu 19.04.2017

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, bądź osobiście.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem telefonu: 518555686 oraz adresem email: fundacja.zapalka@gmail.com

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór oferty.
 2. Oświadczenie 1.
 3. Oświadczenie 2.

PAWEŁ SKOWRON

 

……………………………………………..
podpis osoby sporządzającej

 BARBARA SŁABOŃ                        DAMIAN KSIĄŻEK

 

 

…………………………………..………………………….……………………………

Podpisy osób zatwierdzająca zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1

 

F O R M U L A R Z

O F E R T O W Y

……………….., dnia…………….

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

( dane składającego ofertę cenową)

 

 

Fundacja Na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”

Siedziba: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
Biuro: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
NIP 551-258-79-79 REGON 121283990
tel. 518555686 , 530 923 330

fundacja.zapalka@gmail.com

www.fundacjazapalka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/2017/SBiLZ-PFRON w postępowaniu zgodnym z zasadą  konkurencyjności na:

Prowadzenie zajęć indywidualnych pedagogicznych dla  28 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach projektu „SAMODZIELNYM BYĆ I LEPIEJ ŻYĆ – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w pierwszych okresie realizacji zadania, w terminie od 01.05.2017 do 31.03.2018.

 

 

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia nr 01/2017/SBiLZ-PFRON zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

 1. brutto za 1 godzinę wykonania przedmiotu zamówienia  -……………………………. zł,
 2. Słownie cena brutto za 1 godzinę wykonania przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………

 

Terminy realizacji zamówienia:

Od 01.05.2017 r. do 31.03.2018r.

 

 

 

……………………………………………                                     …………………………………………….

miejscowość i data                                                          /podpis i imienna pieczęć oferenta /

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2

 

……………….., dnia…………….

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

( dane składającego ofertę cenową)

Oświadczenie

Ja, ………………………………………………… niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

……………………………………….

Czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 3

……………….., dnia…………….

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

( dane składającego ofertę cenową)

 

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,

o których mowa zgodnie z Zasadą konkurencyjności

 

Przystępując do postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności Oświadczam, że:

 

 

Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z Fundacją Na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” oraz z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………..

Czytelny podpis